{"response":"ok","tab":"3","html":"
\r\n
\r\n
\r\n \r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
<\/div>\r\n
\r\n
\r\n
Artur Kaszy\u0144ski<\/div>\r\n
SUPLEMENT DIETY \"PI\u0118KNA SK\u00d3RA\"<\/div>\r\n
13 Sierpnia 2016<\/div>\r\n rozwi\u0144 opis +<\/span><\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n Poprawa wynik\u00f3w bada\u0144\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Opis efektów dzia\u0142ania:
\r\nChcia\u0142bym przedstawi\u0107 Wam dzisiaj histori\u0119 mojego kolegi, który zawsze marzy\u0142 o dostaniu si\u0119 do wojska. Tak naprawd\u0119 to by\u0142o to jego marzeniem. I ma ku temu \u015bwietne predyspozycje - jest wysoki, wysportowany, bardzo sprawny fizycznie. Testy sprawno\u015bciowe to dla niego bu\u0142ka z  mas\u0142em. Jednak schody zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 w momencie, kiedy przysz\u0142o mu zrobi\u0107 szczegó\u0142owe badania lekarskie. Zacz\u0119\u0142y wychodzi\u0107 mu negatywne wyniki zwi\u0105zane z morfologi\u0105 krwi i nie tylko. Chodzi\u0142o m.in. o nieszcz\u0119sn\u0105 bilirubin\u0119 (jest \u017có\u0142tym barwnikiem, pochodz\u0105cym z rozpadu krwinek czerwonych. Wchodzi w sk\u0142ad hemoglobiny). Kilka wyników te\u017c mia\u0142 zani\u017conych, ale w\u0142a\u015bnie te z\u0142e wyniki zwi\u0105zane w BILIRUBIN\u0104 ca\u0142kowicie przekre\u015blaj\u0105 karier\u0119 wojskow\u0105! I tak te\u017c by\u0142o w przypadku Bartka, który bardzo si\u0119 stara\u0142, stosowa\u0142 ró\u017cne specyfiki, diety, od\u017cywanie, ale za ka\u017cdym razem lekarze mówili "przykro mi, znajdzie pan sobie inne zaj\u0119cie".... Pewnego dnia Bartek do mnie przyjecha\u0142, zacz\u0119li\u015bmy rozmawia\u0107 o jego problemie... Do g\u0142owy wesz\u0142a mi my\u015bl, \u017ce kwestie zwi\u0105zane z wynikami krwi (morfologia, bilirubina, w\u0105troba itp) mo\u017ce rozwi\u0105za\u0107 nasz suplement PI\u0118KNA SKÓRA.  Dlaczego to wpad\u0142o mi do g\u0142owy? Poniewa\u017c Piekna Skóra zawiera szereg aminokwasów, m.in. glicyn\u0119 i metionin\u0119, które stymuluj\u0105 powstanie czerwonych krwinek w organi\u017amie, odt\u0142uszczaj\u0105 w\u0105trob\u0119, odtruwaj\u0105 krwe itp.... Zaproponowa\u0142em Bartkowi 30 kaps. na start. Wyniki zacz\u0119\u0142y si\u0119 poprawia\u0107, ale to nie by\u0142o jeszcze to. Bartek postanowi\u0142 zrezygnowa\u0107 ze wszystkich innych suplementów , które bra\u0142 i za\u017cywa\u0142 TYLKO I WY\u0141\u0104CZNIE Pi\u0119kn\u0105 Skór\u0119 (kupi\u0142 drugie opakowanie 60 kaps.) Bra\u0142 to rano i wieczorem przez ca\u0142y miesi\u0105c przed ostatecznymi badaniami. Zrezygnowany nieco, lecz wci\u0105\u017c wytrwa\u0142y jecha\u0142 z my\u015bl\u0105, \u017ce faktycznie b\u0119dzie musia\u0142 zrezygnowa\u0107 z kariery \u017co\u0142nierskiej.
\r\nI uwaga ! CO si\u0119 okaza\u0142o? Wyniki poprawi\u0142y si\u0119 DIAMETRALNIE!
\r\nBilirubina osi\u0105gn\u0119\u0142a wynik, jaki by\u0107 powinien. Poprawi\u0142y si\u0119 równie\u017c inne czynniki, jak wi\u0119ksza ilo\u015b\u0107 leukocytów, jak równie\u017c alat i aspat odpowiedzialne za zdrow\u0105 w\u0105trob\u0119. Stosowa\u0142 Pi\u0119kn\u0105 Skór\u0119 \u0142\u0105cznie w okresie ok. 2 miesi\u0119cy. To pozwoli\u0142o mu przej\u015b\u0107 \u015bwietnie badania lekarskie i dosta\u0107 "Z" - czyli zdolny do s\u0142u\u017cby wojskowej.
\r\nP.S. Najlepsze jest uczucie, kiedy cz\u0142owiek szczerze dzi\u0119kuje Ci za pomoc, która spowoduje, \u017ce b\u0119dzie móg\u0142 spe\u0142ni\u0107 swoje marzenie.
\r\nPozdrawiam!<\/p>\r\n\r\n

\"\"<\/p>\r\n\r\n

\"\"<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
<\/div>\r\n
\r\n
\r\n
Renata Rakoczy<\/div>\r\n
Pi\u0119kna sk\u00f3ra i witamina C<\/div>\r\n
13 Sierpnia 2016<\/div>\r\n rozwi\u0144 opis +<\/span><\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n Zwalczanie skutk\u00f3w uczulenia na krem\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Ponad 7 lat temu dosta\u0142am uczulenie po kremach do twarzy pewnej firmy…. Ca\u0142\u0105 twarz mia\u0142am w krostach i w niewidocznych guzach, które by\u0142y pod skór\u0105. Leczy\u0142am si\u0119 dermatologicznie, wyda\u0142am du\u017co pieni\u0119dzy na antybiotyki i ró\u017cnego rodzaju leki, które zniszczy\u0142y mi \u017co\u0142\u0105dek i niestety nie zosta\u0142am wyleczona, zosta\u0142o to tylko zaleczone guzy pod skór\u0105 zosta\u0142y i krosty wci\u0105\u017c si\u0119 pojawia\u0142y. Postanowi\u0142am wypróbowa\u0107 Suplementy pi\u0119kna skóra, witamin\u0119 C i  kolagen platinium. Przez pierwszy miesi\u0105c stosowania suplementów 2 razy dziennie po 2 kapsu\u0142ki i jednej kapsu\u0142ki witaminy C efekt by\u0142 przera\u017caj\u0105cy gdy\u017c skóra zacz\u0119\u0142a si\u0119 oczyszcza\u0107 i wysypa\u0142o mnie 10 razy wi\u0119cej ni\u017c na pocz\u0105tku. Jednak nie przestawa\u0142am stosowa\u0107 suplementów aby przekona\u0107 si\u0119 czy nasze suplementy faktycznie czyni\u0105 cuda i po 3 miesi\u0105cach stosowania suplementów i witaminy C i równie\u017c nak\u0142ada\u0142am kolagen platinium na twarz guzy znik\u0142y, blizny wybiela\u0142y, skóra si\u0119 rozja\u015bni\u0142a i dodatkowo jest delikatna w dotyku i zmarszczki si\u0119 sp\u0142yci\u0142y. Zdj\u0119cie jest tylko czo\u0142a poniewa\u017c nie chcia\u0142am pokazywa\u0107 ca\u0142ej twarzy gdy\u017c wygl\u0105da\u0142a fatalnie ale jestem bardzo zadowolona z efektów. Je\u017celi masz podobny problem to nie wahaj si\u0119 wyda\u0107 tych pieni\u0119dzy na suplementy gdy\u017c naprawd\u0119 s\u0105 warte swojej ceny.<\/p>\r\n\r\n

\"\"<\/p>\r\n\r\n

\"\"<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n